2019. gada 27. maijs

Skaistas pagasta bibliotēkai 70Šī gada 17. maijā Skaistas Tautas namā notika pasākums, veltīts Skaistas pagasta bibliotēkas 70 gadu jubilejai.
 Par Skaistas pagasta bibliotēkas veidošanās aizsākumu varētu uzskatīt 1945.-1946.gadu, kad Skaistas klubam ambulancē tika iedalītas divas nelielas istabiņas. Lielākajā no tām tika organizētas dažādas kluba nodarbības, bet mazākajā (apm. 6 kvadrātmetri) bija ierīkots mazs plauktiņš ar nedaudzām grāmatām, kuras bija iepirktas par pagasta naudu un kuras sabiedriskā kārtā izsniedza kluba vadītājs Pēteris Bebrišs.
1949.gads uzskatāms par Skaistas pagasta bibliotēkas oficiālo dibināšanas gadu.
Bibliotēkas pasākumu vadīja Skaistas bibliotēkas vadītāja Gunita Purviņa-Bebriša un bijusī Skaistas pagasta skolas skolotāja Viktorija Jegorova.
Vadmotīvs pasākumam bija jautājums “Vai tu zini, kas ir laime?” Daudzi no mums laimi atrod pavisam parastās ikdienišķās lietās, un ļoti liela daļa - lasot grāmatas.
Viesi noklausījās gandrīz vai lekciju par grāmatu derīgumu. 10 iemesli, kāpēc lasīt grāmatas: prāta stimulēšana, stresa mazināšana, zināšanas, vārdu krājuma papildināšana, atmiņas uzlabošana, analītisko spēju uzlabošanās, uzlabotas koncentrēšanās spējas, uzlabotas rakstīšanas prasmes, iekšējs miers, izklaide.
Sanākušos viesus ar savu “samtaino balsi” priecēja mūsu pašu Skaistas pagasta iedzīvotāja Laura Lene, kas izpildīja 3 dziesmas.
Kāpēc mēs tik lielu uzsvaru liekam uz laimi? Tāpēc, ka bibliotēkā ir ļoti daudz iespēju tikt pie mazām laimītēm un varbūt arī lielām. Laimīgs cilvēks var izdarīt ļoti daudz, ne tikai sev, bet arī sabiedrībai.
Pasākuma laikā, iededzot svecītes, tika godinātas nu jau aizgājušās bibliotekāres, kas uz mums noraugās no debess maliņas: Žogota Ņina, Emīlija Geiba, Jadviga Ponomarjova, un bijusī Skaistas skolotāja, dzejniece Ģertrūde Petrovska.
Skaistas pagasta bibliotēku darbinieki.
 (1946-1947) Žogota Ņina.  
 (1947-1949) Emīlija Geiba.
 (1949-1990) Jadviga Ponomarjova. (Ezeriņu un Skaistas ciema bibliotēkas vadītāja).
(1962-1963) Veronika Pirtiņa.
(1976-1977) Velta Plivča.
(1980-1983) Lidija Ostapko, strādāja Veterovkā.
(1990-1991) Diāna Ponomarjova.
(1991-2013) Aija Ļuta.
(2013-2015) Sandra Misjūne.
2015.gada 15.septembra Gunita Purviņa-Bebriša.
2017-2018.gada 26.decembrim Viktorija Jegorova.
No 2018.gada 27.decembra un līdz šim brīdim Gunita Purviņa-Bebriša.

Īpaši jāatzīmē divas bibliotekāres par ilggadēju un ražīgu darbu gan bibliotēkas attīstībā, gan darbā ar lasītājiem - Jadviga Ponomarjova (41 gads) un Aija Ļuta (22 gadi).
Katras bibliotēkas darbā nozīmīga sastāvdaļa ir novadpētniecībai. Skaistas pagasta bibliotēkas vēsturē visnozīmīgāko un lielāko ieguldījumu ir devusi skolotāja, dzejniece Ģertrūde Petrovska. Ar viņas fenomenālo atmiņu ir saglabāti daudzi svarīgie pagasta vēsturiskie fakti. Kopā ar Skaistas pagasta skolēniem Petrovskas kundze veica materiālu vākšanas, apkopošanas, noformēšanas darbus ļoti daudzās tēmās. Piedalījās novadpētniecības konkursos (ne tikai rajona mērogā) un guva godalgotas vietas.
Skolotājas Petrovskas darbu ar lielu aizrautību un sirds degsmi, kaut pati nav no šī pagasta, turpināja skolotāja Viktorija Urbanoviča ,- uz pagasta 150 gadu jubileju noformēja ļoti pievilcīgas lielizmēra planšetes ar vēsturiskiem datiem, kas aptvēra visu pagasta dzīvi, sevišķi skolas darbības laiku un ievērojamāko Skaistas pagasta cilvēku, kas dzīvē kaut ko sasnieguši, dzīves gājumu.
 Elektroniskajā prezentācijā uz lielā ekrāna bija apskatāmas dažādas Skaistas pagasta bibliotēkas radošās darbnīcas, izstādes, konkursi utt., sākot no 2010.gada. Tika prezentēta arī Skaistas pagasta ainava, daba, cilvēki utt.
Pasākuma viesus ar savu dzeju priecēja Rutas Zukules un Irinas Zukules dzejoļi.
Neizpalika sirsnīgie atmiņu stāsti par bibliotēku, kuros dalījās bijušās bibliotekāres Velta Plivča un Aija Ļuta.

Pasākumu beidzot tika citēts dzejnieka Andra Vējāna dzejolis:
Lai vienmēr skaista būtu Skaista
Skan kuplāk dziesmai dzejas vārds,
Kas tālumos un mūžos saista,
Lai vienmēr skaista būtu Skaista.

Kā Dieva josta saulē laistās,
Kā meitas sirds un mātes glāsts,
Lai vienmēr skaista būtu Skaista
Skan kuplāk dziesmai dzejas vārds.

Lasīsim grāmatas un būsim lepni un laimīgi, ka dzīvojam tieši šajā zemē, mūsu dzimtajā tēvu zemē – Latvijā.
Tika godināti un apsveikti čaklākie lasītāji vecākā gada gājuma paaudzē: Jadviga Vecele, Pēteris Orups, Tatjana Akutjonoka, Silvija Požidajeva, Pāvels Konošonoks, Antonija Vecele.
Čaklākā laikrakstu, žurnālu lasītāja Lilija Kučika. 
Čaklākie lasītāji, mūsu jaunākā paaudze Skaistas pagastā:
Viktorija Ļuta, Laura Kozlovska, Leonarda Ļuta, Eva Vecele, Elīna Vecele, Līga Vecele, Marika Krīviņa, Elizabete Krīviņa, Laura Kurpenika,
Aleksandrs Rukmans, Samanta Sergejenko, Adriana Žvjare, Juliāna Žvjare, Evelīna Lazdiņa, Samanta Babrovska, Ivars Babrovskis.
Ar sirds siltumu un lielu pateicību pēc pasākuma tika sveiktas bijušās bibliotekāres, kas ieradās uz šo pasākumu Velta Plivča un Aija Ļuta.
Liels paldies Kristīnei Lenei, Dzidrai Sloveckai, Rutai Zukulei, Olitai Škutānei, Guntai Ļaksai-Timinskai, Ingai Orelai par radošajiem darbiņiem, kas priecēja ikkatru apmeklētāju, par atbalstu un piedalīšanos bibliotēkas rīkotajos pasākumos.
Liels paldies Skaistas Tautas nama vadītājai Romualdai Umbraško. Paldies, Skaistas pagasta pārvaldes vadītājai Gundegai Grišānei, Krāslavas novada centrālās bibliotēkas vadītājai Valentīnai Magidas par atbalstu, ko sniedz mūsu bibliotēkas labā, pateicība Viktorijai Urbanovičai, Laurai Lenei, Ilgai Akutjonokai.
Pasākums neizpalika bez gardā svētku kliņģera un pīrādziņiem.
Liels paldies visiem, kas atnāca un atbalstīja šo pasākumu!!!

 Foto mirkļi no pasākuma.Izstādes autori: Gunita Purviņa-Bebriša, Kristīne Lene, Dzidra Slovecka, Olita Škutāne.

 Dzied Laura Lene.Bijusī Skaistas bibliotēkas bibliotekāre -Velta Plivča.
Atmiņu stāsti par Skaistas bibliotēku.Bijusī Skaistas bibliotēkas vadītaja - Aija Ļuta.
 Skaistas pagasta bibliotēku sveic Krāslavas novada
centrālās bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas.

Skaistas pagasta bibliotēku sveic Krāslavas pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Moiseja.

 Pasākuma viesu kopējā bilde.2019. gada 8. maijsSkaistas pagasta bibliotēkai 70
Aicinām bibliotēkas lasītājus, apmeklētājus, kādreizējos darbiniekus, vadītājus un ikvienu interesentu uz Skaistas pagasta bibliotēkas 70.gadu jubilejas svinībām, kas notiks šī gada 17.maijā pulksten 15.00, Skaistas Tautas namā.


Pasākumi, izstādes maijā


1.
Literatūras izstāde “Zītaru dzimta”. Rakstniekam Vilim Lācim – 115
(1904-1966).

13.05.-27.05.
2.
Radošā darbnīca pirmsskolas izglītības grupiņai “Māmiņ, mīļo māmiķīt….”
14.05.
3.
Skaistas pagasta bibliotēkai 70
17.05.   Pulkst.15.00
4.
Izstāde “Mans vaļasprieks, vai hobijs”.
23.05.
5.
Literatūras izstāde “Lapsu laiks”. Rakstniekam un fotomāksliniekam Gunāram Birkmanim – 88 (1931 – 2011).
28.05.-11.06.
6.
Literatūras izstāde “Mazais mākoņzaurs”. Rakstniecei Mārai Cielēnai – 65 (1954).
29.05.-12.06.
7.
Literatūras izstāde “Bille”. Dzejniecei Vizmai Belševicai – 88 (1931 – 2005).
30.05.-13.06.
8.
Jaunieguvumu izstāde.
30.05.